September 3 2018, Tour in Valparaíso

September 4 2018, Coast Tour plus Weinberg