25. Juli 2018, Tour in Valparaíso

26. Juli 2018, Coast Tour plus Weinberg